My 6 Year Old Son Says He Wants To Die How Well Do You Know God? Look to Abraham

You are searching about My 6 Year Old Son Says He Wants To Die, today we will share with you article about My 6 Year Old Son Says He Wants To Die was compiled and edited by our team from many sources on the internet. Hope this article on the topic My 6 Year Old Son Says He Wants To Die is useful to you.

How Well Do You Know God? Look to Abraham

Cùl-fhiosrachadh – an Tachartas (Genesis 22: 1-19) – A bhrìgh agus a chleachdadh.

Genesis 22: 1-19
1 Agus an dèigh nan nithe sin, bhuair Dia Abrahàm, agus thubhairt e ris, Abrahaim : agus thubhairt esan, Feuch, tha mi ‘n so.

2 Agus thubhairt esan, Gabh a nis do mhac, t’aon mhac Isaac, a’s ionmhuinn leat, agus rach do thìr Mhoriah ; agus thoir seachad an sin e mar thabhartas-loisgte air aon do na beanntaibh a dh’innseas mise dhuit.

3 Agus dh’èirich Abraham gu moch ‘s a’ mhaduinn, agus dh’uigheamaich e ‘asal, agus ghabh e dithis d’a òganaich maille ris, agus a mhac Isaac, agus sgoilt e fiodh air son tabhartais-loisgte, agus dh’èirich e suas, agus chaidh e do’n àit anns an robh e. bha Dia air innseadh dha.

4 Agus air an treas là thog Abraham suas a shùilean, agus chunnaic e an t-àite fada uaith.

5 Agus thubhairt Abraham r’a òganaich, Fanaibh-sa an so maille ris an asal ; agus theid mise agus an gille an sud, agus ni mi aoradh, agus thig e rìs do ‘ur n-ionnsuidh.

6 Agus ghabh Abraham fiodh an tabhartais-loisgte, agus chuir se e air muin a mhic Isaaic ; agus ghabh e ‘na làimh an teine, agus sgian ; agus dh’imich iad le chèile.

7 Agus labhair Isaac r’a athair Abraham, agus thubhairt e, Athair : agus thubhairt esan, Feuch, tha mi ‘n so, a mhic. Agus thubhairt e, Feuch an teine ​​agus am fiodh: ach càit am bheil an t‑uan a‑chum tabhartais-loisgte?

8 Agus thubhairt Abraham, A mhic, bheir Dia dha fèin uan mar thabhartas-loisgte : Mar sin dh’imich iad le chèile cuideachd.

9 Agus thàinig iad do’n àit a dh’innis Dia dha ; agus thog Abraham altair an sin, agus chuir e ‘m fiodh an ordugh, agus cheangail e a mhac Isaac, agus chuir e air an altair e air uachdar an fhiodha.

10 Agus shìn Abraham a mach a làmh, agus ghabh e an sgian a mharbhadh a mhic.

11 Agus ghairm aingeal an Tighearna air o nèamh, agus thubhairt e, Abrahaim, Abrahaim : agus thubhairt esan, Tha mi ‘n so.

12 Agus thubhairt e, Na leag do làmh air a’ ghille, agus na dean ni sam bith air : oir a nis tha fios agam gu bheil eagal Dè ort, do bhrìgh nach do chum thu do mhac, t’aon mhac, uam.

13 Agus thog Abraham suas a shùilean, agus dh’amhairc e, agus, feuch, reithe air a chùlaobh ‘an sàs ann am preas air ‘adhaircean : agus chaidh Abraham, agus ghabh e an reithe, agus thug e suas e mar thabhartas-loisgte an àit a mhic.

14 Agus thug Abraham Iehobhah-Iireh mar ainm air an àite sin : mar a theirear gus an là’n diugh, Ann an sliabh an Tighearna chithear e.

15 Agus ghairm aingeal an Tighearna air Abraham an dara uair o nèamh,

16 Agus thubhairt mi, Orm fèin mhionnaich mi, tha an Tighearn ag ràdh, a chionn gu’n d’rinn thu an ni so, agus nach do chum thu air ais do mhac, t’aon mhac ;

17 A‑chum le beannachadh gum beannaich mi thu, agus ann am fàs lìonmhor gun dèan mi do shliochd lìonmhor mar reultan nèimh, agus mar a’ ghaineamh a tha air tràigh na fairge; agus sealbhaichidh do shliochd geata a naimhdean;

18 Agus beannaichear ann ad shliochd-sa uile chinnich na talmhainn ; chionn gu’n d’èisd thu ri m’ ghuth.

19 Mar sin phill Abraham a dh’ionnsuidh ‘òganaich, agus dh’èirich iad suas, agus chaidh iad cuideachd gu Beer-seba ; agus ghabh Abraham còmhnuidh aig Beer-seba.

Cùl-fhiosrachadh
Bha àm na sìthe air a bhith aig Abraham. bha Ismael agus Hagar air an tilgeadh a mach. Chaidh aonta a dhèanamh leis an rìgh ionadail. Bha Isaac a’ fàs suas – mu 20 bliadhna a dh’aois aig an àm seo.

Deuchainn ùr – a’ dol an aghaidh gealladh Dhè roimhe (Genesis 21:1-6, 12b).

Tha Dia a’ dèanamh deuchainn air Abrahàm a bheil gaol aige air os cionn nan uile nithean. Tha creideamh Abrahaim soilleir leis gu bheil e umhail do Dhia le cridhe rèidh nuair a tha e air àithneadh le Dia.

Genesis 22: Ged a dh’fheumas a làmh fhèin Isaac a mharbhadh, gidheadh ​​chan eil teagamh sam bith aige gun tèid an gealladh a choileanadh.

Cha ‘n ‘eil ni air bith eile aige, a thaobh a’ gheallaidh, na bha aige roimh Isaac.

Tha e a’ cur an cèill an ath mhadainn, gun a bhith a’ roinn a àithne uamhasach bhon Tighearna.

Rann 4. Tha àite cinnteach air a shònrachadh air sliabh Mhoriah mu 10 mìle o Bheer-seba — turas 3 latha. Thug asal am fiodh agus biadh. Tha Moriah a’ ciallachadh adhradh do Dhia.

Cha do thog Abraham ceisdean, ni mò a dh’iarr e moille, no argamaid. Dh’èirich e tràth. Dh’fheumadh e coimhead airson a’ choille, a ghearradh, agus a chur air an asal airson am mac a losgadh. Chan urrainn dhuinn ach smaoineachadh dè an truime a dh’fhiosraich a chridhe nuair a bha e ag ullachadh airson an turais. Às deidh dha an àithne fhaighinn, chan fhaic e dad eile. Tha e air a ghabhail a steach cho mòr ann an urram agus eagal Dè ‘s gur gann a thuigeas e ciod a tha e deanamh. Chan eil e ag òrdachadh duine sam bith eile, ach a ‘dèanamh a h-uile càil e fhèin. Bidh e a’ dèanamh sin gu sgiobalta. Dh’fhuiling e ann an sàmhchair air sgàth Facal Dhè.

Rann 5. Tha na tràillean air am fàgail, oir cha do thuig iad ciod a bha Abraham gu dheanamh.

Rann 6. Ghiùlain Isaac am fiodh. Tha Abraham a’ giulan an sgian agus an teine. Suas am beinn chaidh iad còmhla. Chan eil Isaac mothachail air an t-suidheachadh ach a dh’aindeoin sin, bha e deiseil airson gèilleadh.

Rann 7,8. Chan eil Abraham airson a mhac a chràdh, ach tha e ag ràdh gun toir Dia seachad.

Rann 9. Tha an altair air a togail, am fiodh air a cur a mach. Tha an Sgriobtur sàmhach mu na thachair eadar athair agus mac. Feumaidh gun d’innis Abrahàm do Isaac na nithean a dh’àithn an Tighearna. Dè an creideamh iongantach a leig le Isaac tionndadh cho obann bho bheatha agus e fhèin a thoirt thairis gu bàs.

cheangail Abraham Isaac a mhac, agus chuir e air a’ choille e.

Rann 10. Thog Abraham a sgian gus a mhac a mharbhadh. Tha am mac, le suilean, gu neamh, a’ taisbeanadh a sgòrnan agus a’ feitheamh. Tha Isaac air a cheangal mar laogh a‑chum na h‑ìobairt-loisgte, agus bha e gu bhith air a mharbhadh leis an t‑sagart a bhith a’ sgoltadh amhach. Gèillidh am mac, mar chaora chum marbhadh. Chan fhosgail e a bheul.

Is e dìreach Iosa a tha a ‘dol thairis air an ùmhlachd seo.

Rann 11. Tha buaidh a’ chreidimh ann a bhi faighinn thairis air eagal a’ bhàis gu buaidh shiorruidh.

II Corintianaich 1: 9 – “Chuir sinn dòchas air an Dia beò a thogas na mairbh!”

sealladh Dhè air bàs. Ciod e am bàs dha ? Leis a’ ghniomh so, mar gu’m b’ann le taisbeanadh eigin, bha Dia ag iarraidh a chur an cèill do na h-uile ghin- ealaich a bha ri teachd, nach ‘eil ‘n a shealladh-san, am bàs, ach ‘na spòrs — agus ‘n a bhioban beag falamh de’n chinne-daonna. Cha ‘n ‘eil am bàs am bàs do Dhia ach ‘na chodal do’n chorp.

Tha an dà chuid Abraham agus Isaac a ‘creidsinn nach e a-mhàin gu bheil Dia comasach air na mairbh a thogail, ach cuideachd gu bheil e airson sin a dhèanamh. Feumaidh duine ionnsachadh eòlas fhaighinn air Dia agus mar sin bàs a thuigsinn agus a mharbhadh.

Bha Abraham a ‘smaoineachadh: “Is e mo mhac Isaac, a tha mi a mharbhadh, oighre a’ gheallaidh agus is e seo Facal Dhè. Leis gu bheil Facal Dhè daonnan fìor agus feumaidh e tighinn gu bith, bidh mo mhac beò gu bràth. Mar sin, eadhon ged a tha e aige. gus bàsachadh a-nis, mar sin cha sguir e de bhith ann ach bidh e air àrdachadh a-rithist.”

Rinn Pol mar an ceudna fanoid air a’ bhàs, agus dh’fheòraich e ann an creidimh, ” A Bhàs, c’àit am bheil do ghath ?”

Is toil le Dia mìorbhuilean cumhachdach a dhèanamh a-mach às an èadhar falamh. Bha Isaac na mhìorbhail sònraichte na bhreith. An seo tha buaidh thairis air bàs, tha peacadh air a sgrios ann an creideamh agus ùmhlachd, tha Isaac a ’tilleadh o na mairbh, air a thoirt air ais bhon luath ann an èifeachd agus gu bhith air a dhèanamh na athair do chinnich bho neo-ni.

Gnìomharan 26:8 – “Carson a tha e do-chreidsinneach le neach sam bith agaibh gun tog Dia na mairbh?”
Eabhraidhich 11:17,18,19.

Rann 11. Bha Dia air neamh agus na h-aingil uile ag amharc air. Bha aingeal àraidh an làthair agus bha e air amharc air Abrahàm rè na h‑ùine sin uile. Nuair a thogadh suas an sgian, thug e mar ainm air Abrahàm, ag ràdh, “Na dèan rud sam bith ris a ‘ghille.” Tha Abrahàm umhail oir tha an t‑aingeal a’ toirt facal a’ dearbhadh gealladh Dhè.

Thuirt an t-aingeal, ” Oir a nis tha fios agam gu bheil eagal Dè ort, do bhrìgh nach do chum thu do mhac, t’aon mhac uam.”

Is e deuchainn Dhè athair athar, creideamh agus gràdh a dhùsgadh suas annainn.

Rann 13. Tha an t-aingeal air falbh. Sheall Abrahàm agus a mhac suas agus chì iad reithe air a ghlacadh ann an dorch air an cùlaibh – adhaircean air an cumail anns na geugan. Bha an reithe air a sholarachadh le Dia, a ghabhail àite duine, ìomhaigh Chrìosd.

Rann 14. Thug Abraham mar ainm air an àite ” Chì an Tighearna.” Tha e ciallachadh dàimh eadar esan air am bheil eagal agus gairm air Dia agus a bheir buidheachas, agus Dia a ghabhas ri no a chluinneas bòidean agus ùrnaighean.

Rann 15. An comhradh mu dheireadh a bha aig an Tighearna ri h-Abraham.

Rann 16. Tha an Dia mòrail cha’n e mhàin a’ gealltuinn ach mar an ceudna a’ mionnachadh, agus a’ deanamh sin air fèin. Chan eil neach ann as motha as urrainn dha mionnachadh. Ann an da-rìribh, tha Dia ag ràdh: “Mura glèidh mi mo gheallaidhean, cha bhith mi nas fhaide mar a tha mi.” San dòigh seo, thig Dia sìos chun na h-ìre againn gus coinneachadh ri ar laigse. Uime sin feumaidh sinn fòghlum gu’m feum sinn smuaineachadh air Dia le ar n-aobhar, ach amhuil mar a dh’ fhoillsich e e fèin, agus a thoilich e labhairt ruinn agus buin- eadh ruinn.

Eabhraidhich 6: 17,18 – “Mar sin nuair a bha Dia airson a bhith a ‘nochdadh nas cinntiche do oighrean a’ gheallaidh caractar neo-chaochlaideach a rùin. Rinn e bòid, gus an robh e tro dhà rud neo-chaochlaideach, anns a bheil e eu-comasach gum bu chòir dha Dia. dearbhaibh breugach, feudaidh sinne a theich air son tearmainn a bhi air ar misneach- adh gu laidir a ghabhail an dòchais a tha air thoiseach oirnn.”

Is e seo an aon àite anns an Sgriobtar a tha ag ràdh gun do mhionnaich Dia. Tha a h-uile iomradh eile ga chuir mar thachartas san àm a dh’ fhalbh – uile is dòcha a’ toirt iomradh air an trannsa seo.

Rann 17,18. Le d’ shliochd beannaichear uile chinnich na talmhainn

Tha Pòl a’ cur an cèill gur e Crìosd an sìol seo a chaidh a ghealltainn (Galatianaich 3:16). Tha seo dha na dùthchannan gu lèir. Tha an sìol sin a’ cur gach beannachd agus fìreantachd eile gu aon taobh, agus a’ toirt dhuinn a chuid. Chan e a-mhàin gu bheil an sìol sin ag adhbhrachadh a ‘bheannachaidh, ach tha e cuideachd na bheannachadh fhèin. uaithe-san agus annsan tha sinne beannaichte.

Is e Dia a mhain a’s urrainn beannachadh da rìreadh — is obair Dhè a mhàin na cinnich uile a shaoradh o mhallachadh a’ pheacaidh, cha’n ann aig duine no ainglean. Is fìor Dhia an sìol a tha air a ghealltainn, agus fìor dhuine ann an aon Phearsa; duine mar shìol Abrahaim ; Dia oir tha e a ‘toirt a’ bheannachaidh. Duine, air a bhreith o òigh, on Spiorad Naomh, gun pheacadh.

Tha am beannachadh so cho cumhachdach agus cho èifeachdach, ‘s gu’n sgrios e araon am bàs agus am mallachd gu h-iomlan, a thugadh oirnn mar thoradh a’ pheacaidh thùsail.

Bha an gealladh so air a dhean- amh aithnichte do Abrahàm mar dhuais agus mar èideadh air a chur ris le Dia chum a dheanamh aithnichte gu’n toir Dia sochairean neo-chrìochnach do chreidmhich a tha gairm air ‘ainm.

Rann 19. An deigh do’n reithe a bhi air a thairgse suas, rinn an t-athair agus am mac gàirdeachas, a’ moladh Dhè le cridheachaibh taingeil. Le aoibhneas, agus sith, agus dearbh-chinnt phill iad gu Beer-seba agus gu Sarah.

Leugh Eabhraidhich 11:17-19.
17 Tre chreidimh, an uair a dh’fheuchadh Abraham, thug e suas Isaac : agus thug an ti a fhuair na geall- aidhean suas ‘aon-ghin Mhic, Gen.
18 Mu’n dubhradh, Gur ann an Isaac a ghoirear do shliochd :
19 cunntas gu’m bu comasach Dia air a thogail suas, eadhon o na marbhaibh ; as a sin mar an ceudna ghabh se e ann an dealbh.

Bho rud sam bith ach luaithre !!!

Airson a’ cheist a fhreagairt, Dè cho math ‘s as aithne dhut air Dia? Chan eil agad ach do chreideamh a thomhas. Ma tha beagan creidimh agad, agus gu bheil iomaguin agus eagal ort a ghnàth mu thimchioll airgid agus nithe beaga an t-saoghail so, cha’n aithne dhuit Dia ro-mhaith. Ma chuireas tu dragh air gach ceann goirt, pian stomag, agus cnap no cnap, chan eil mòran earbsa agad ann an Dia. Ma tha thu a’ sireadh do thoileachadh fhèin agus a’ faighinn a’ chuid as fheàrr de bheatha, chan eil ach beagan eagal Dhè ort. Ma tha eagal a’ bhàis ort agus gu bheil thu a’ dèanamh obraichean math airson sìth a dhèanamh ri Dia, cha do choinnich thu eadhon ri Dia.

Is e Iosa Crìosd Dia agus tha e gar toirt a-steach don Athair Uile-chumhachdach. Tha Iosa a ‘toirt dhuinn rabhadh cruaidh ann an Lucas 7:36 – “Bith eòlach ort fhèin. Chan eil thu gam chreidsinn nuair a bhios mi a ‘mionnachadh agus a’ gealltainn mo mhòrachd. Is e sin am peacadh as motha; chan eil thu gam mheas mar Dhia, ach tha thu a ‘dèanamh ìomhaigh shnaidhte airson thu fèin a mach à d’ cheartas fèin.”

Tha eisempleir Abrahaim ag iarruidh oirnn ar n-earbsa gu h-iomlan a chur ann am Facal Dè — ri a gheallaidhean cinnteach agus neo-chaochlaideach. Feumaidh sinn a bhith misneachail gu sìorraidh mar sin oir bho àm Abrahàm, tha Dia air a Mhac fhèin, an sìol sin a tha air a ghealltainn, a thoirt gu bhith na thiodhlac agus na ghealladh cinnteach de bheannachdan nèamhaidh a tha fhathast ri thighinn.

Chan e adhradh sam bith a th’ ann an cruth fèin-roghnaichte sam bith…Is e an aon adhradh a tha taitneach do Dhia an creideamh a tha umhail do Dhia, ag earbsa na ghràs, na thròcair, na shlàinte tro Iosa Crìosd.

Fianais air Iosa; Ùrnaigh, Dèan sgrùdadh air a’ Bhìoball, Caidreachas le Creideamhan;

Ma tha thu airson faighinn a-mach mu shlàinte craoibhe, chan fheum thu ach sgrùdadh a dhèanamh air na measan.

Dè cho math ‘s as aithne dhut Dia? Bidh an saoghal a’ coimhead air do thoradh. Dè tha an saoghal a’ faicinn?

Video about My 6 Year Old Son Says He Wants To Die

You can see more content about My 6 Year Old Son Says He Wants To Die on our youtube channel: Click Here

Question about My 6 Year Old Son Says He Wants To Die

If you have any questions about My 6 Year Old Son Says He Wants To Die, please let us know, all your questions or suggestions will help us improve in the following articles!

The article My 6 Year Old Son Says He Wants To Die was compiled by me and my team from many sources. If you find the article My 6 Year Old Son Says He Wants To Die helpful to you, please support the team Like or Share!

Rate Articles My 6 Year Old Son Says He Wants To Die

Rate: 4-5 stars
Ratings: 4166
Views: 59088936

Search keywords My 6 Year Old Son Says He Wants To Die

My 6 Year Old Son Says He Wants To Die
way My 6 Year Old Son Says He Wants To Die
tutorial My 6 Year Old Son Says He Wants To Die
My 6 Year Old Son Says He Wants To Die free
#God #Abraham

Source: https://ezinearticles.com/?How-Well-Do-You-Know-God?-Look-to-Abraham&id=5769833

Related Posts

default-image-feature

Books For A 17 Yr Old Girl For Financial Success Why Litigation Is Nothing More Than A Business Tool – 26 Unbreakable Rules of Litigation!

You are searching about Books For A 17 Yr Old Girl For Financial Success, today we will share with you article about Books For A 17 Yr…

default-image-feature

My 6 Year Old Son Keeps Saying He Is Scared Teachers Disciplining Children in School – Is Their Reaction Positive Or Negative?

You are searching about My 6 Year Old Son Keeps Saying He Is Scared, today we will share with you article about My 6 Year Old Son…

default-image-feature

How Old Is A Girls Of 7 To 8 Tall 10 Things That Separate Women From Girls

You are searching about How Old Is A Girls Of 7 To 8 Tall, today we will share with you article about How Old Is A Girls…

default-image-feature

Book Where Old Guy Falls In Love With Little Girl 9 Ways to Attract Girls Older Than You – How to Date a Mature Woman

You are searching about Book Where Old Guy Falls In Love With Little Girl, today we will share with you article about Book Where Old Guy Falls…

default-image-feature

How Old Is A Girl When She Has Her Quinceanera Quinceanera Party Decorations – Perfect For the Baile De Debutantes

You are searching about How Old Is A Girl When She Has Her Quinceanera, today we will share with you article about How Old Is A Girl…

default-image-feature

How Old Is A Girl When She Gets Her Period Find Out If a Girl Likes You – Sure Shot Signs She’s Checking You Out!

You are searching about How Old Is A Girl When She Gets Her Period, today we will share with you article about How Old Is A Girl…